St. Hubertus Schützenbruderschaft Thülen

Ehrenvorstand der St. Hubertus Schützenbruderschaft Thülen

 

dem Ehrenvorstand gehören an:

 

Ehrenoffizier Theo Hillebrand (ernannt 2024)

Theo Hillebrand 

 

Ehrenoffizier Daniel Buchgeister (ernannt 2024)

Daniel Buchgeister 

 

Ehrengeschäftsführer Josef Becker (ernannt 2022)

Josef Becker 

 

Ehrenvorstand 2014
 

Ehrenvorsitzender Franz-Josef Kemmerling

Spatz (1) 

Spatz (5) 

Ehrenoberst Hans-Günter Kemmerling

Hans Guenter Kemmerling (1) 

Hans Guenter Kemmerling (2) 

Ehrenvorsitzender Paul Finger

Paul Finger (1) 

Paul Finger (2) 

Ehrenoberst Theo Schlömer

Theo Schloemer (1) 

Theo Schloemer (2) 

Ehrenfähnrich Siegfried Peis († 2012)

Siegfried Peis 

 

Ehrenhauptmann Heinrich Beele († 2023)

Heinrich Beele (1) 

Heinrich Beele (2)